Полезни връзки

Европейски социален фонд

Европейският социален фонд, създаден през 1957 г., е основният финансов инструмент за инвестиции в хората на Европейския съюз. Той подпомага заетостта и хората за подобряване на техните умения и образование. Това от своя страна подобрява перспективите им за трудова заетост.

Страните-членки и регионите разработват свои собствени Оперативни програми по линия на ЕСФ с цел задоволяване на “съществуващите по места” реални потребности.

 

Министерство на образованието, младежта и науката

Официален сайт на Министерството на образованието, младежта и науката

 

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал, в който се публикува информация за управлението на структурните и кохезионния фонд на ЕС в България. В страницата се публикуват нормативни актове и програмни документи в областта на кохезионната политика - регламенти на ЕС, свързани със структурните фондове, нормативни актове, стратегически програмни документи, процедурни наръчници, ръководства и правила, успешни практики, свързани с управлението на европейските фондове, и т.н.

 

Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми", МОМН

Дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието, младежта и науката е създадена през 2006 година, като през 2009 г. е вече Главна дирекция. Министерството на образованието, младежта и науката изпълнява функциите на Междинно звено по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”. Управлението на Оперативната програма се извършва от Управляващ орган – Министерство на труда и социалната политика и три междинни звена, които пряко отговарят за изпълнението на отделни приоритети по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”.

Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” управлява приоритет 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието” и приоритет 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение” от Оперативната програма.

 

Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", МТСП

Страница на Управляващия орган на ОП Развитие на човешките ресурси