Резюме на проекта

Проектът е насочен към развитието на социални и граждански умения на ученици от гимназиалeн курс на обучение като елемент от цялостната им подготовка за професионална реализация и адаптация на пазара на труда.

Специфични цели на проекта са:

 1. Създаване на условия за развитие на личностния потенциал и подобряване на уменията на учениците за самопознание, саморазвитие и самоусъвършенстване.
 2. Разработване и пилотно прилагане на иновативни форми и методология за извънкласно неформално обучение за развитие на социалните умения на учениците в гимназиалния курс.
 3. Насърчаване на учениците към участие в извънкласни обучителни дейности и повишаване на интереса им към училищния живот като форма на социална активност.
 4. Популяризиране значението на социалните умения за личностното и професионално развитие на младите хора и стимулиране на родителската активност и подкрепа за включване на учениците в различни форми на неформално обучение в тази насока
 5. Популяризиране на неформалното учене като средство за развитие на „преносимите” компетенции по смисъла на Лисабонската стратегия сред всички заинтересовани страни – учениците, учителите, родителите, широката общественост.

Целева група на проекта са:

  1100 ученика на възраст 15-19 години от 32 СОУ "Св. Климент Охридски", София; Националната школа по мениджмънт и училища на територията на област Силистра.

Кратка обосновка на проекта:

  Проектното предложение съответства на стратегическата цел на ОПРЧР за достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване, чрез предоставяне на обучение за развитие на социални и граждански компетенции, коeто не е застъпенo в учебните програми, а същевременно e не по-малко важен елемент за пълноценното развитие на личността. Развитието на социалната интелигентност е също толкова важно за успеха на човек, колкото и умствената интелигентност. Тази теза има безспорно потвърждение в научните и приложните изследвания през последните 20 години и не е случайно, че социалните и гражданските компетенции са в списъка от 8-те ключови компетенции на Лисабонската стратегия /2000 г./. Подобряването на социалните умения е предпоставка за социална активност и ефективно взаимодействие между хората. Чрез предоставяне на повече специализирана информация за ролята и значението на социалните умения за професионалния и личностен успех се стимулира формирането на потребностна нагласа у младите хора за себеразвитие и мотивация за търсене на разнообразни начини за удовлетворяване на нуждата им от знания и умения в тази насока.

Дейности по проекта:

  Фокусът на проектните дейности е насочен към учениците в гимназиален етап на обучение, предвид психологическите особености на тази възрастова група, която се отличава със засилен интерес към опознаване на себе си, на своите силни и слаби страни, и усвояване на умения за успешно взаимодействие с външния свят. В този период младежите са на прага на важни решения относно своето бъдеще и им предстоят значими промени, свързани с продължаване на образованието и/или започване на работа, които са неизбежно съпътствани с попадане в нова социална среда. Това от своя страна предявява високи изисквания към тяхната гъвкавост и адаптивност.
  Опитът на Националната школа по мениджмънт през последните 5 години с обучението на над 1500 участника в тренинги за развитие на комуникативни умения, работа в екип и развитие на лидерски и предприемачески потенциал показва, че младежите са мотивирани да инвестират от свободното си време, за да се включат в извънкласни форми на обучение по тези теми. Учениците от гимназиалния курс показват засилен интерес към себепознание и развитие по отношение на способностите си за интеграция в социалната среда, но тази потребност не намира удовлетворение в традиционните учебни планове и програми.

  Дейностите са разпределени в три основни направления:
  1. Проучвателни - относно равнището на развитие на социалните умения на учениците и техните потребности от обучение
  2. Обучителни - групово-динамичен тренинг с използване на ролеви игри, решаване на казуси и групови дискусии. Учениците ще бъдат разделени на групи до 20 човека и ще работят с психолози. Обучението е с продължителност 3 дни по 8 учебни часа, разпределени в 6 модула.
  Както съдържанието, така и формата на обучение е иновативно за нашата страна и особено за тази възрастова група, съответстват на изискването за разнообразяване и разширяване на извънкласните форми за обучение, което е фактор за превенция на преждевременното отпадане от училище.
  3. Информационно–аналитични - измерване и популяризиране на ползите от обучението за развитие на социалните умения на подрастващите и подготовка на методическите материали, необходими за разпространението и прилагането на добрите практики.